شبکه اطلاعات و داده های محیطی دریایی ایران

شبکه اطلاعات و داده های محیطی دریایی ایران شامل لینک های اطلاعات مختلف دریایی در دریاهای ایران از منابع مختلف داخلی و خارجی می باشد. علاوه بر آن کاربران و متخصصین کشور با ثبت نام در این شبکه می توانند داده های مربوط به تحقیقات خود را به اشتراک گذاشته، سایت های جهانی را با ارایه لینک های مربوطه معرفی نموده و یا نظر خود در مورد داده های موجود را با ارسال نظر در شبکه اعلام نمایند که پس از بررسی توسط مدیر و مشاورین علمی پایگاه در شبکه منتشر خواهد شد.

سازمان های همکار

Style Switcher

12 Predefined Color Skins
Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version